• gorgan
  • 1397/11/1
  • 01732129597
  • gorgan, iran
news-details
اجتماعی

جاویدان گفت : مردم با ما همراه بودن و ما را همراهی کردن موفق بودیم و در هر جا که مردم با ما همراه نبوده و در برابر ما مقاومت کردن به سختی توانستیم موفق باشیم و هر جا که مردم در بحث امنیت ورود پیدا کردند باعث ایجاد امنیت و احسا امنیت در جامعه گردیده است .

وی ادامه داد که تعامل با رسانه یکی از موارد امنیت است مخصوصا در بحث احساس امنیت رسانه ها بیش از بیش می توانند با بستر سازی و انتقال نظریات مردم و انتظارات شهروندان نقد و نظریات خود را مطرح و پلیس هم براین اساس پاسخگو به مسائل مطرح شده خواهند بود .

پست ها مرتبط