هوای تکیه ی من بی نگاهش سرد است... - هفته نامه بازار کسب و کار