آغاز بدشگون یک خودرو
آغاز بدشگون یک خودرو

 آن زمان که پراید در ایران ما متولد شد برخی به آن به دیده تحقیر نگریستند و درک کردند این مولود نامیمون عنقریب آدمیان را به کام مرگ خواهد فرستاد و تا تاریخ ، زنده است یکه تازی خواهد کرد . اما گروهی در پیشانی بلندش خواندندن که روزگاری این موجود ، پهنه و گستره […]

 آن زمان که پراید در ایران ما متولد شد برخی به آن به دیده تحقیر نگریستند و درک کردند این مولود نامیمون عنقریب آدمیان را به کام مرگ خواهد فرستاد و تا تاریخ ، زنده است یکه تازی خواهد کرد . اما گروهی در پیشانی بلندش خواندندن که روزگاری این موجود ، پهنه و گستره ی ایران را تسخیر خواهد کرد و خواهد آمد روزی که دستیابی به آن برای خیل عظیمی از مردمان ، آرزویی بس بزرگ و دست نایافتنی خواهد شد پس در مقابلش سر تعظیم فرود آوردند و خواسته یا ناخواسته حضورش را در بازار رو به پیشرفت خودروهای جهان مشروعیت بخشیدند و این سر آغازی بود ناخوشایند از سیطره ی پراید در ایران ما. از آن زمان که به اکراه حضورش را پذیرفتیم دل خوش کردیم که شاید چندسال بگذرد بزرگ شود جا افتاده تر و کاملتر و با این تفکر دیگر هیچ نگفتیم اما امان از مولود ناخلف. بیش از چند دهه از تولدش گذشت اما هیچ عاقل نشد،بالغ نشد، رشد نکرد ، همپای برند های دنیا حرکت نکرد بلکه روز بروز به دلایلی نحیف و رنجور وضعیت تر شد تا جای که برخی نو و تازه آن راطالب نیستند و بدنبال کار کرده آن میگردند. عجبا که همه ی دنیا به دنبال خودروی روز میگردند و مادنبال پراید کارکرده ، آنقدر با کوچکترین حادثه این خودرو از ما آدم گرفت و اوقات را به کام ما تلخ کرد که شعله های نفرت در وجود ما زبانه کشید اما پراید عاقل نشد رشد نکرد کامل نشد. اصلا لج کرده که میخواهد همینطور بماند و کاری نکرد که رقبایش حرکت کردند شتاب گرفتند معروف شدند و جا خوش کردند در دل آدم ها و خاک کشورها. این مولود ناقص ما ، فقط ادعا میکند که رشد کرده ایمن شده جادار شده و عجبا چه مطمئن گام برمی دارد در جاده های ما. وقتی شنیدیم که قرار بود درسال ۹۷ دیگر تولدش برای همیشه قطع گردد چه قندی آب شد در دل ما و چه رویا پردازی کردیم که قطعا از گذشته درس خواهند گرفت و موجودی جایگزینش خواهد شد عاقل تر ، بالغ تر ، کامل تر ، ایمن تر ، زیباتر که هم ما بپسندیم هم مردم دنیا . اما این وعده ها ناصادق بود و نادرست و هرگر عملی نشد . بی خیالش شدیم با آن کنار آمدیم و به عنوان عضوی از خانواده صنعت خودرو ، به اکراه قبولش کردیم. نه به آن دلیل که به همه لحاظ مجذوب دل های ما بود بلکه فقط و فقط بخاطر اینکه وسع و توان مان ، تنها به همین میرسید و بس. این موجود ناقص الخلقه به لطایف الحیل برای خودش کلاس می گذارد و با ترفندهای مختلف و بهانه های واهی به خودش ، بهاء می دهد و هرروز قیمتش را بالا میکشد . آنقدر بالا رفت و بالا ، تا جایی که نه تنها بازار متزلزل ما ، بلکه خودروهای برند دنیا نیز چشمانشان از حدقه به در آمد و با دیده حسرت به این نکته می اندیشند که این ضعیفه چه قدی می کشد تنها در قیمت و لا غیر إ القصه که باز باید بشینیم و سکوت و سکون متوالیان را بنگریم تا شاید روزی برسد که اکر بخواهند فکری بکنند از برای این معضل و تا آن زمان این موجود همچنان از ما قربانی خواهد گرفت و تردیدی نیست این وضعیت ابدا زیبنده ی مردم ما نیست پس ای مسئولین دلسوز [ حاسبوا ان تحاسبو ]

  • نویسنده : محسن شایان
  • منبع خبر : بازار کسب وکار